Nutzungsbedingungenv

 

 

ALGEMENE INFORMATIE

In overeenstemming met de informatieplicht in Wet 34/2002 inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE) van 11 juli, wordt hieronder de volgende algemene informatie van deze website verstrekt:

Het eigendom van deze website, www.surgicat.eu, (hierna Website) wordt beheerd door: MEDICAL MEDS S.L., verstrekt bij NIF: B-86393295 en geregistreerd in: Handelsregister van Madrid; en waarvan de registratiegegevens: Volume 29.551 Folio 176, Sectie 8, Pagina M-531830 zijn en wiens contactgegevens:

Calle Goya 22, Madrid 28860
Contact e-mail: contact@surgicat.eu

GEBRUIKSVOORWAARDEN
HET VOORWERP VAN DE VOORWAARDEN: DE WEBSITE

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna "Voorwaarden" genoemd) is om de toegang tot en het gebruik van de Website te regelen. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt onder de volgende verstaan: de Website: het uiterlijk van de scherminterfaces, zowel statisch als dynamisch, dat wil zeggen de navigatiestructuur; en alle elementen die zijn geïntegreerd in zowel de scherminterfaces als in de navigatiestructuur (hierna 'Inhoud') en al die online services of bronnen die mogelijk aan gebruikers worden aangeboden (hierna 'Services').

Surgicat Europe behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het uiterlijk en de configuratie van de Website en de Inhoud en Diensten die erin zijn opgenomen, te wijzigen. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Surgicat Europe op elk moment een van deze elementen kan onderbreken, deactiveren en / of annuleren die zijn geïntegreerd in de website of er toegang toe hebben.

Toegang tot de Website door de Gebruiker is gratis en, als algemene regel, is het gratis zonder dat de Gebruiker enige vorm van betaling hoeft te verrichten om ervan te kunnen genieten, behalve met betrekking tot de verbindingskosten via het telecommunicatienetwerk van de toegangsprovider die de gebruiker heeft gesloten.
Het gebruik van een van de Inhoud of Diensten van de Website kan worden gedaan via het abonnement of voorafgaande registratie van de Gebruiker.

GEBRUIK VAN SURGICAT EUROPE

Surgicat Europe is een handelsplatform dat gebruikers in staat stelt om legale items van welke aard dan ook te kopen en verkopen.
De gebruiker weet en aanvaardt dat Surgicat Europe geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, verleent over de gegevens, inhoud, informatie en diensten die zijn opgenomen en aangeboden vanaf de Website.

Behalve in gevallen waarin de wet anders bepaalt, en uitsluitend voor zoverre dit bepaalt, garandeert de website geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot mogelijke schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie, gegevens en websitediensten.
In elk geval sluit de website alle aansprakelijkheid uit voor schade die te wijten kan zijn aan informatie en / of producten die door leveranciers zijn verstrekt.

De toegang tot, de navigatie en het gebruik van de Website, evenals de ruimtes die in staat zijn om te communiceren tussen de Gebruikers, en de Gebruiker en Surgicat Europe, zoals opmerkingen en / of blogruimten, verlenen de status van Gebruiker, zodat zij accepteren, van het moment waarop de navigatie van de Website begint, alle Voorwaarden die hier zijn vastgesteld, evenals hun latere wijzigingen, onverminderd de toepassing van de overeenkomstige verplichte wettelijke bepalingen, indien van toepassing. Gezien de relevantie van het voorgaande, wordt de gebruiker aangeraden deze te lezen telkens wanneer hij de website bezoekt.

Surgicat Europe Website biedt een breed scala aan producten en informatie. De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor een correct gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:


    
• Het gebruik van informatie, inhoud en gegevens aangeboden door Surgicat Europe zonder in strijd te zijn met de bepalingen van deze Voorwaarden, de Wet, de goede zeden of de openbare orde, of op enige andere manier kan een inbreuk op de rechten van derden of van de operatie betekenen. van de Website.


    
• De juistheid en wettigheid van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt in de formulieren die door Surgicat Europe zijn uitgegeven voor toegang tot bepaalde inhoud of producten die door de website worden aangeboden. In elk geval zal de gebruiker Surgicat Europe onverwijld op de hoogte brengen van elk feit waardoor oneigenlijk gebruik van de in dergelijke formulieren geregistreerde informatie mogelijk wordt, zoals, maar niet beperkt tot, diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang tot identificaties en / of wachtwoorden, in om door te gaan tot onmiddellijke annulering.


Surgicat Europe behoudt zich het recht voor om alle commentaren en bijdragen te wissen die de wet overtreden, respect voor persoonlijke waardigheid, discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch, spamming, die een poging doen tegen jeugd of jeugd, openbare orde en / of veiligheid of die als niet geschikt worden beschouwd voor publicatie.


In ieder geval is Surgicat Europe niet verantwoordelijk voor de meningen die de Gebruikers uiten via opmerkingen of andere bloggereedschappen.
De enkele toegang tot deze website impliceert geen enkele commerciële relatie tussen Surgicat Europe en de gebruiker.


De gebruiker verklaart de wettelijke leeftijd te hebben bereikt en heeft voldoende rechtsbevoegdheid om door deze Voorwaarden te worden gebonden. Daarom is deze Surgicat Europe-website niet gericht op minderjarigen. Surgicat Europe wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schending van deze vereiste.


TOEGANG EN NAVIGATIE OP DE WEBSITE: UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Surgicat Europe garandeert niet de continuïteit, beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Website, noch van de Inhoud of Diensten. Surgicat Europe zal al het mogelijke doen voor het goed functioneren van de Website, maar neemt geen verantwoordelijkheid of garandeert niet dat toegang tot deze Website niet ononderbroken of zonder fouten zal zijn.

Noch is verantwoordelijk of garandeert dat de inhoud of software waartoe via deze Website toegang wordt verkregen vrij is van fouten of schade aan het computersysteem (software en hardware) van de Gebruiker. Surgicat Europe is in geen geval aansprakelijk voor verliezen, schade of verliezen van welke aard dan ook die voortvloeien uit toegang, browsen en gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot die welke worden veroorzaakt door computersystemen of die worden veroorzaakt door de introductie van virussen.

Surgicat Europe is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kan worden toegebracht aan gebruikers als gevolg van onjuist gebruik van deze website. In het bijzonder is het op geen enkele manier verantwoordelijk voor het vallen, onderbrekingen, ontbreken of defecten van telecommunicatie die kunnen optreden.


LINKBELEID

Hierbij wordt erover geïnformeerd dat de Surgicat Europe Website de Gebruikers toegangsmogelijkheden (zoals links, banners, knoppen), directories en zoekmachines biedt waarmee Gebruikers toegang hebben tot websites die toebehoren aan en / of beheerd worden door derden. partijen.

De aanwezigheid van deze links, directories en zoekmachines op de Website is bedoeld om Gebruikers te voorzien van toegang tot informatie die beschikbaar is op het internet, zonder dat dit wordt beschouwd als een suggestie, aanbeveling of uitnodiging om ze te bezoeken.
Surgicat Europe biedt of verkoopt niet op zichzelf of via derden de producten en / of diensten die beschikbaar zijn op deze gelinkte sites.

Surgicat Europe zal in geen geval de inhoud van andere websites controleren of controleren, noch de producten en services, inhoud, bestanden en ander materiaal dat op de gekoppelde sites aanwezig is, goedkeuren, onderzoeken of ondersteunen.
Surgicat Europe aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade die zou kunnen ontstaan ​​door de toegang, het gebruik, de kwaliteit of de legaliteit van de inhoud, communicatie, meningen, producten en diensten van de websites die niet door Surgicat Europe worden beheerd en die op deze site zijn gelinkt Web.


INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Surgicat Europe alleen of als een verkrijger, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Website, evenals de daarin opgenomen elementen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, handelsmerken of logo's, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.). Ze zullen daarom werken worden beschermd als intellectueel eigendom door het Spaanse rechtssysteem, waarbij zowel de Spaanse als Europese regelgeving op dit gebied van toepassing is, evenals internationale verdragen met betrekking tot deze kwestie en ondertekend door Spanje.

Alle rechten voorbehouden. Volgens de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom zijn de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de manier om deze inhoud geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor commerciële doeleinden, op enigerlei wijze uitdrukkelijk verboden, zonder de toestemming van Surgicat Europe.
De gebruiker moet de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Surgicat Europe respecteren. U kunt de elementen van de website bekijken of ze zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of enige andere fysieke ondersteuning, op voorwaarde dat deze uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik is. De gebruiker mag echter geen enkel beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de website is geïnstalleerd verwijderen, wijzigen of manipuleren.

In het geval dat de gebruiker of een derde van mening is dat een van de inhoud van de website een schending van de rechten op de bescherming van intellectuele eigendom vormt, moeten ze Surgicat Europe onmiddellijk informeren via de contactinformatie van het gedeelte ALGEMENE INFORMATIE van deze juridische kennisgeving en Algemene gebruiksvoorwaarden.


JURIDISCHE ACTIES, TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

Surgicat Europe behoudt zich het recht voor om de civielrechtelijke of criminele acties voor te stellen die zij nodig acht voor het oneigenlijke gebruik van de Website en Inhoud, of voor de schending van deze Voorwaarden.
De relatie tussen de Gebruiker en Surgicat Europe wordt beheerst door de Spaanse regelgeving. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de interpretatie en / of toepassing van deze Voorwaarden, zullen de partijen hun geschillen voorleggen aan de gewone jurisdictie die wordt voorgelegd aan de rechters en rechtbanken die overeenkomen met de wet.